Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy družstvo

STANOVY

BD Mikuláškovo nám. 12 a 13, bytové družstvo

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.Účelem vzniku družstva bylo vytvoření právnické osoby za účelem koupě bytového domu v Brně, na ulici Mikuláškovo nám. č. pop. 573 a 574 a č. or. 12, 13 stojícího na pozemku parc. č. 2714, zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. 2713, zastavěná plocha a nádvoří, včetně pozemku parc. č. 2714, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 231 m2, pozemku parc. č. 2713, zastavěná plocha o celkové výměře 224 m2, pozemku par. č. 2743/14, ostatní plocha o celkové výměře 15 m2, pozemku par. č. 2786/3, ostatní plocha o celkové výměře 17 m2, pozemku par. č. 2743/13, ostatní plocha o celkové výměře 15 m2, pozemku par. č. 2786/2, ostatní plocha o celkové výměře 17 m2, vše v k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, do vlastnictví družstva podle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor (s účinností ode dne 1.11.2007 a se změnou schválenou Z5/015. zasedáním ZMB dne 27.5.2008), jejich následná správa, pronájem  a následné převedení bytů a nebytových prostor do vlastnictví jejich nájemníků.

 

2.Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za výše uvedeným účelem a následně za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „zákon“) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.

 

3.Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

 

4.Členové družstva neručí za závazky družstva.

 

5.Družstvo je obchodní korporací. Bylo založeno na dobu neurčitou.

 

II.

Firma a sídlo družstva

 

1.Obchodní firma družstva zní: BD Mikuláškovo nám. 12 a 13, bytové družstvo.

 

2.Sídlo družstva je:  Brno, Mikuláškovo nám. 574/13, PSČ 625 00

 

3.Družstvo je zapsáno  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. Dr 4898. Družstvu bylo přiděleno IČ: 29201373. Vzniklo dnem zápisu do obchodního rejstříku 3. února 2010.

 

III.

Předmět činnosti

 

1.Předmětem činnosti družstva je pronájem bytových a nebytových prostor v domě, správa majetku družstva, poskytování základních služeb spojených s pronájmem a údržbou bytového a nebytového fondu.

 

2.Družstvo bude vykonávat zejména:

a) provoz a správa bytového domu bytového domu v Brně,  Mikuláškovo nám. 573/12 a 574/13 a souvisejících pozemků;

b) poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových  prostorů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů, nebytových a společných prostor, zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu;

c) zajišťování údržby, oprav a rekonstrukce domu ve vlastnictví družstva, společných prostor v domě, bytů a nebytových prostor, jakož i pozemků ve vlastnictví družstva;

d) uzavírání smluv o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), o nájmu jiných než družstevních bytů a jiných než družstevních nebytových prostorů, popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu (nebytového prostoru);

e) přidělování uvolněných bytů a nebytových prostor členům družstva;

f) převádění jednotek do vlastnictví členů družstva;

g) spolu s činností podle písmen a) a b) může družstvo na základě rozhodnutí členské schůze rovněž zajišťovat správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob, nebo správa domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek a to pouze  jako svoji vedlejší a doplňkovou činnost.

 

IV.

Členský vklad

 

1)Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a další členským vkladem.

 

2)Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 1.500,-- Kč. Členství v družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství nesmí členský vklad člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.

 

3)Další členský vklad je peněžitý a představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a pozemků příslušejícího k domu připadající na  byt nebo nebytový prostor člena. Další členský vklad musí být splacen ve lhůtě a za podmínek určených  družstvem.

 

4)O výši dalšího členského vkladu  člena, který bude nově přijímán do družstva v době až po koupi domu, za účelem přidělení „uvolněného“ bytu nebo nebytového prostoru do užívání, rozhodne představenstvo. Tento vklad je peněžitý. Bude určen ve výši podílu připadající na pořízení bytu, nebytového prostoru, nákladů s ním  spojených po dobu, kdy byl byt či nebytový prostor ve vlastnictví družstva, zvýšených nejméně o 20%.  Stejně tak rozhodne představenstvo o výši dalšího členského vkladu  stávajícího člena družstva, který bude mít zájem o přidělení uvolněného bytu či nebytového prostoru.

 

5)O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství.

 

6)V seznamu členů se každý další členský vklad uvádí spolu s údajem, ke kterému bytu (nebytovému prostoru) vč. příslušejícího pozemku se vztahuje.

 

7)Před vstupem do družstva musí být vždy uhrazeno zápisné, které činí 2.000,-- Kč.

 

V.

Základní kapitál

 

Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva.

 

Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu podle zákona.

 

VI.

Vznik členství

 

1.Členem družstva se při vzniku družstva mohla stát osoba fyzická starší 18 let a osoba právnické (dále jen „zakládající člen“). Členství v družstvu zakládajícím členům vzniká dnem vzniku družstva.

 

2.Zakládající člen musel splňovat současně tyto podmínky:

 

a)zakládajícími členy družstva mohli být pouze nájemci z bytového domu Mikuláškovo nám. č. or. 12 a 13, č. pop. 573 a 574 v k.ú. Starý Lískovec a obci Brno, kteří prokázeli existenci nájemního vztahu k bytu či nebytovému prostoru v bytovém domě Mikuláškovo nám. č. or. l2 a 13,  č. pop. 573 a 574 a nedlužili pronajímateli nájemné za užívání bytu či nebytového prostoru a za služby s užíváním bytu či nebytového prostoru spojen;

b)   podání písemné přihlášky do družstva, přijetí závazku k úhradě zápisného ve výši 2.000,-- Kč, základního členského vkladu ve výši 1.500,-- Kč, jejich zaplacení a zavázání se k zaplacení dalších členských vkladů způsobem a v termínech dle rozhodnutí  členské schůze družstva.

 

3.Za trvání družstva může členství vzniknout rozhodnutím představenstva o přijetí nového člena, pokud uchazeč podal písemnou přihlášku, zavázal se dodržovat stanovami družstva, zaplatil zápisné 2.000,- Kč, základní členský vklad 1.500,- Kč, popřípadě další členský vklad podle těchto stanov.

 

4.Za trvání družstva se může stát členem družstva fyzická osoba, které je zletilá nebo právnická osoba.

 

5.Splňuje-li uchazeč všechny stanovené podmínky, vzniká jeho členství v družstvu dnem přijetí za člena nebo ke dni, který byl představenstvem družstva schválen a následuje po dni rozhodnutí o přijetí.

 

6.Po vzniku družstva se členem družstva stává i osoba, na kterou členská práva přešla dědictvím. Toto členství nepodléhá schválení družstva. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá osoba.

 

7.Člen družstva se může dohodnout s jinou osobou o převodu družstevního podílu. Převoditelnost družstevního podílu člena družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena družstva.  Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

 

VII.

Členská evidence

 

1.Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisují jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.

 

2.Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, je povinen uhradit  družstvu náklady s tím spojené ve výši 100,-- Kč za každé potvrzení o svém členství.

 

3.Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.

 

4.Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů ve výši 200,-- Kč opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

 

5.Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.

 

6.Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů.

 

VIII.

Zánik členství

 

1.  Členství v družstvu zaniká:

a) písemnou dohodou;

b) vystoupením člena;

c) vyloučením člena;

d) převodem družstevního podílu;

e) přechodem družstevního podílu;

f) smrtí člena družstva;

g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, bez právního nástupce;

h) prohlášením konkursu na majetek člena;

i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena;

j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci;

k) zánikem družstva bez právního nástupce.

 

2.  Písemná dohoda o zániku z družstva musí mj. obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká, a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu nebo nebytového prostoru.

 

Vystoupením zaniká členství po uplynutí tří měsíců, tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva. Vypořádací podíl bude vyplacen po vyklizení a řádném předání bytu nebo nebytového prostoru, pokud tato povinnost vznikne.

 

Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov,

a) změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními stanovami;

b) uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov;

c) doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží; a

d) členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu.

Postupem podle tohoto odstavce může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov.

 

O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo. Člen může být vyloučen, jestliže:

a) opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje opakovaně či závažným způsobem povinnosti uvedené v zákoně a stanovách družstva, případně v dalších vnitrodružstevních předpisech;

b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva;

c) je v prodlení déle jak 2 měsíce se splátkami svého dalšího členského vkladu, s úhradou nájemného, záloh nebo vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu nebo nebytového prostoru nebo jiným způsobem hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu.

 

 O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

 

Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

 

Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.

 

Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva.

 

Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

 

Zánikem členství v družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebo nájem družstevního bytu. Zánikem členství zaniká právo na splnění vkladové povinnosti; právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. To neplatí při převodu nebo přechodu družstevního podílu.

 

IX.

Práva a povinnosti členů a družstva

 

1.Člen družstva má  zejména tato  práva:

 

a) právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu ohledně kterého zaplatil další členský vklad a práva a povinnosti z této smlouvy vzniklé;

b) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a společných prostor;

c) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze;

d) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům;

e) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu;

f) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem;

g) užívat společné prostory a zařízení domu, užívání společných prostor je možné pouze v rozsahu a způsobem schváleným členskou schůzí, přičemž opakované porušení těchto pravidel je závažným porušením stanov, pro které je možno člena družstva z družstva vyloučit.

 

Mezi povinnosti členů družstva zejména patří:

a) povinnost dodržovat stanovy, povinnost dodržovat závazky vyplývající pro člena družstva ze stanov a dalších vnitrodružstevních předpisů (např. domovní řád) a z usnesení členské schůze apod.;

b) povinnost platit poplatky dle platného sazebníku úhrad odsouhlaseného členskou schůzí;

c) povinnost platit včas a řádně platby stanovené stanovami či členskou schůzí, včetně nájemného, služeb a záloh za služby;  je-li člen v prodlení s platbou nájemného, služeb, nebo záloh za služby je povinen platit poplatek z prodlení, výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení;

d) povinnost oznamovat počet osob pobývajících v bytě člena déle než 2 měsíce v roce (přičemž nemusí jít o nepřetržitý pobyt), zejména pro účely vyúčtování služeb;

e) povinnost chránit majetek družstva, upozorňovat včas na závady a nutnost oprav, další podrobnosti stanoví usnesení členské schůze a domovní řád;

f) povinnost člena zajišťovat na svůj vlastní náklad opravy a údržbu bytu či nebytového prostoru, který užívá jako nájemce, jakož i povinnost odstranit na vlastní náklad poškození jiného bytu, nebytového prostoru nebo společných prostor domu, které způsobil on sám nebo osoby nacházející se v jím užívaném bytě;

g) povinnost zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva;

h) umožnit zástupcům družstva a pověřeným osobám vstup do bytu, po předchozím oznámení, ke zjištění technického stavu bytu nebo nebytového prostoru, instalace, kontroly a údržby společných zařízení a odečtu stavu spotřeby vody, elektřiny, plynu, atp.;

i) člen družstva nebo nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez předchozího písemného souhlasu představenstvu družstva a oznámení příslušnému stavebnímu úřadu; stavební úpravy, které vyžadující stavební povolení, podléhají příslušným ustanovením stavebního zákona;

j) člen družstva je povinen v případě havárie nebo dalších nepředvídaných událostí neprodleně poskytnout nutné finanční prostředky na odstranění vzniklých škod až do výše trojnásobku základního členského vkladu.

 

2.Povinnosti družstva vyplývají z účelu, pro které bylo družstvo zřízeno.

 

3.Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů a nebytových prostor, hradí v nájemném družstvu pouze účelně vynaložené náklady družstva vzniklé při správě těchto  bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto bytů a úvěry připadající  na byt nebo nebytový prostor.

 

 

X.

Družstevní podíl – převod, přechod, rozdělení, SJM

 

1.Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

 

2.Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu, nebytového prostoru nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru dochází k převodu nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebytového prostoru včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu nebo nebytového prostoru převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

 

3.Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu či nebytového prostoru nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu či nebytového prostoru, včetně práv a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela.

 

4.Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu je možné jen tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů či nebytových prostor nebo družstevního bytu a nebytového prostoru; ustanovení § 601 zák. č. 90/2012 Sb. se použije obdobně. K účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu 1.500,-- Kč nabyvatelem rozděleného družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu či nebytového prostoru.

 

5.Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

 

6.Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.

 

7.Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

 

XI.

Vypořádací podíl
 

1.Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Nárok na vypořádací podíl má i dědic nebo právní nástupce, který se nestal členem družstva, to neplatí pro zánik členství jednoho z manželů, jakož i pro zánik členství převodem práv a povinností na třetí osobu.

 

2.Vypořádací podíl při zániku členství se rovná výši splaceného členského vkladu dosavadního člena.

 

3.Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství v družstvu zaniklo. Družstvo však není povinno vypořádací podíl bývalému členovi vyplatit, pokud byt a příslušenství k bytu, který užíval, nevyklidil a řádně nepředal družstvu.

 

4.Pokud má člen nevypořádané závazky vůči družstvu, bude vypořádací podíl snížen o jejich výši.

 

5.Vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením, bude snížen o případné nutné náklady spojené se soudním řízením a zajištěním bytové náhrady.

 

XII.

Nájem bytu a nebytového prostoru

 

1.Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví družstva, a družstvo jej poskytlo do nájmu členovi družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel dalším členským vkladem.

 

2.Člen, který zaplatil další členský vklad za družstevní byt či nebytového prostoru, má právo na uzavření nájemní smlouvy ohledně tohoto bytu či nebytového prostoru.

 

3.Družstevní byt, nebytový prostor nebo jejich část lze přenechat do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti člena do 30 dnů ode dne jejího doručení a ve stejné lhůtě vyrozumění o rozhodnutí členovi odeslat. Člen družstva je povinen podat žádost o schválení podnájmu písemně. V žádosti musí uvést přesný počet osob, které budou v podnájmu včetně jejich jmen.

 

4.Porušení povinností podle bodu 3. tohoto článku  se považuje za hrubé porušení povinností člena družstva a může být důvodem vyloučení z družstva.

 

5.Zanikne-li nájem družstevního bytu nebo nebytového prostoru, zaniká tím i podnájem bytu nebo nebytového prostoru nebo jejich části.

 

XIII.

Orgány družstva

A. Obecná ustanovení

 

1.Orgány družstva jsou:

a) členská schůze,

b) představenstvo,

 

2.  Pokud zákon nebo stanovy neurčují jinak, vyžaduje se pro platnost přijetí usnesení orgánu družstva řádné svolání orgánu, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

B. Členská schůze

 

3.  Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Všichni členové družstva mají právo zúčastnit se jejího konání.

 

4.  Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že

 

a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo

b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu,

         a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

 

4.Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.

 

5.Členskou schůzi svolává představenstvo družstva podle potřeby, nejméně však jednou za rok, vždy však po sestavení řádné účetní závěrky, a to nejpozději do konce prvního pololetí každého roku. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

 

6. Den a místo konání členské schůze musí být členům družstva oznámeno písemnou pozvánkou s uvedením programu nejméně 15 dnů  přede dnem konání členské schůze uveřejním pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně vložením do poštovních schránek všech členů družstva či zasláním na emailovou  adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

 

7.Mimořádnou členskou schůzi je představenstvo povinno vždy svolat, nesnese-li věc podle představenstva nebo kontrolní komise odkladu anebo požádá-li o to jedna třetina členů družstva. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva.

 

8.Každý člen družstva má jeden hlas; to neplatí pro společné členství, kde všichni společní členové mají pouze jeden hlas.

 

9.Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud zákon, rozhodnutí členské schůze nebo tyto stanovy nevyžadují počet vyšší. K rozhodnutím o založení družstva, změně stanov, zániku, sloučení či rozdělení družstva, zvýšení či snížení základního kapitálu je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech přítomných členů a o těchto věcech je členská schůze způsobilá se unášet, pokud je přítomno alespoň dvě třetiny členů družstva.

 

10.Do působnosti členské schůze patří zejména:

a) přijímat a měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;

b) volit a odvolávat členy představenstva  a jejich náhradníky;

c) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, zprávu o hospodaření družstva a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty;

d) rozhodovat o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu;

e) schvalovat usnesení družstva, či jiné vnitřní předpisy (např. domovní řád apod.);

f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, o výběru a změně správce domu;

g) rozhodovat o jmenování a odvolání likvidátora, rozhoduje o jeho odměně;

h) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy;

i) rozhodovat o prodeji nebo jiných závažných majetkových dispozicích s domem ve vlastnictví družstva a souvisejících pozemků; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen rozhodnutím dvou třetin členů družstva, kteří jsou současně nájemci bytu v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem;

j) rozhodovat o nájmu bytů a nebytových prostor a o výši nájemného, případně o úpravě záloh na provoz a služby;

k) rozhodovat o odměnách členů orgánů družstva;

l) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem;

m) schvalovat roční plán hospodaření;

o) schvaluje smlouvu o výkonu funkce;

p) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení;

r) rozhoduje o použití rezervního fondu;

s) rozhodovat o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon, stanovy, anebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.

 

11.Není-li členská schůze usnášeníschopná ani po uplynutí 30 minut od jejího začátku, svolá ten, kdy svolal původní členskou schůzi, náhradní členkou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od termínu původní schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

 

12.O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a) datum a místo konání schůze;

b) přijatá usnesení;

c) výsledky hlasování;

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

 

13.Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

 

14.Členská schůze může přijímat rozhodnutí per rollam (mimo členskou schůzi). Družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje:

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,

b) 15ti denní lhůtu pro doručení vyjádření člena; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,

c) podklady potřebné pro jeho přijetí a

d) další údaje, určí-li tak stanovy.

 

15.Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 14/b družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

 

16.Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

 

17.Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo:

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu;

b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva;

c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva.

 

C. Představenstvo

 

18.Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva voleným členskou schůzí na období 5 let, které:

a) řídí činnost družstva, jedná jeho jménem a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jiným orgánům;

b) plní, zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, podává jí zprávy o své činnosti a činnosti družstva a odpovídá jí za svou činnost;

c) projednává podněty a návrhy členů družstva a stížnosti nečlenů družstva, na něž je povinno odpovědět do 60-ti dnů;

d) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady;

e) odpovídá za řádnou účetní závěrku a sestavuje výroční zprávu o hospodaření družstva, které předkládá členské schůzi k projednání;

f) projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva i nájemníky a je oprávněno vydávat písemné výstrahy;

g) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva;

h) oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov;

i) odpovídá za vedení seznamu a evidence členů;

j) sestavuje roční plán hospodaření;

k) rozhoduje o mimořádných naléhavých a neodkladných výdajích nad rámec ročního plánu hospodaření;

l) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a jejím zrušení;

m) rozhoduje o přijetí nových členů družstva;

n) rozhoduje o vyloučení členů družstva.

 

19.Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 2× za rok. Představenstvo svolává předseda představenstva. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

 

20. Představenstvo má 3 členy a to: předsedu a 2 místopředsedy, které volí představenstvo. Představenstvo je voleno ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.

 

21.Pro přijetí usnesení představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jeho členů. Každý z členů představenstva má jeden hlas. Hlasuje se veřejně.

 

22.Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že

a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše

základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo

b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a navrhne členské

schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

 

23.Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.

 

24.Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost družstva. Plní úkoly uložené mu členskou schůzí, představenstvem nebo stanovené stanovami. Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu.

 

25.Pro odpovědnost členů představenstva, popř. i jiných orgánů podílejících se na řízení družstva, platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

 

 

XIV.

Jednání za družstvo

 

1.Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisují za družstvo dva členové představenstva.

 

XV.

Hospodaření družstva

 

A. Fondy družstva

 

1.Družstvo vytváří tyto fondy:

a) Nedělitelný fond

Družstvo zřizuje nedělitelný fond ze zisku. Nedělitelný fond lze použít ke krytí ztrát družstva anebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření družstva. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze.

 

b) Fond dlouhodobých záloh na opravy, údržbu, správu a investice

Fond se tvoří pravidelnými a mimořádnými - jednorázovými příspěvky z nájemného, ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze. Příspěvek do fondu je upravován usnesením členské schůze. Dlouhodobá záloha se používá na financování oprav, údržby, provozních nákladů (např. splátka úvěru, pojištění domu, daně z nemovitosti, revizí plynových a elektrických zařízení apod.) a na financování investičních výdajů (rekonstrukce společných částí domu apod.).

 

2.Družstvo může zřídit další fondy na základě usnesení členské schůze.

 

3.Družstvo neposkytuje finanční asistenci (neposkytuje zálohu, půjčku nebo úvěr družstva pro účely získání družstevního podílu).

 

B. Způsob použití zisku

 

4.Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

 

C. Vedení účetnictví, účetní závěrka

 

5.Za hospodaření družstva odpovídá statutární orgán družstva.

 

6.Družstvo vede v souladu s příslušnými právními předpisy o účetnictví.

 

7.Družstvo je povinno sestavit za každé účetní období řádnou účetní závěrku.

 

8.Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne statutární orgán členské schůzi ke schválení i způsob použití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty.

 

9.Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na použití zisku a úhrady ztráty k nahlédnutí.

 

10.Statutární orgán je povinen vypracovat každý rok zprávu o hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou za dané období předkládá k projednání členské schůzi a to nejpozději do konce pololetí následujícího účetního období.

 

11.Družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.

 

XVI.

Převod bytů do vlastnictví členů družstva

 

1.Družstvo je povinno na požádání člena převést byt, jehož je člen nájemcem, do vlastnictví člena, pokud došlo k úplné úhradě dalšího členského vkladu. Za tímto účelem družstvo učiní prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě.

 

2.Převodem bytu do vlastnictví člena, zaniká tomuto členovi další členský vklad, kterým se podílel na uhrazení jeho ceny.

 

XVII.

Zánik, zrušení, likvidace a změna právní formy družstva

 

1.Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

 

2.Družstvo se zrušuje:

a) usnesením členské schůze;

b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku;

c) rozhodnutím soudu.

 

3.  O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.

 

XVIII.

Společná ustanovení

 

1.Družstvo má ve svém sídle informační desku, která je členům přístupná.  Družstvo zřizuje svoje internetové stránky, na kterých je informační deska zpřístupněna všem členům družstva.

 

2.Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva musí být členovi doručeno nebo oznámeno. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech určených zákonem, stanovami nebo usnesením členské schůze.

 

3.Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

 

4.O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze. Tím není dotčena možnost soudní ochrany. O odvolání může představenstvo rozhodnout usnesením samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví.

 

XIX.

Závěrečná ustanovení

 

1.Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zejména z. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, z. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy.

 

2.Tyto stanovy byly přijaty a schváleny členskou schůzí družstva konanou dne ……………. a nahrazují dosavadní stanovy družstva.

 

3.Družstvo se přijetím těchto stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích, jako celku.

 

4.Tyto stanovy nabývají účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích, jako celku v obchodním rejstříku.